6. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki

Infrastruktura za raziskave govora
v humanistiki in jezikovnih tehnologijah

18. in 19. maj 2023

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Koroška cesta 160, Maribor, Slovenija

Organizatorji

Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Inštitut za elektroniko in telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Slavistično društvo Maribor

Spontana govorjena raba predstavlja človekovo primarno jezikovno vedenje, izpostavlja veliko raznolikost jezika, prinaša nove podatke in izkazuje prvine, ki v pisni rabi niso prisotne. Raziskovanje govora in govorne komunikacije je nujno za celovito poznavanje in razumevanje jezika. Pogosto predstavlja ključni most za interdisciplinarno povezovanje jezikoslovja z drugimi vedami. Pomanjkanje govornih virov in pripadajoče raziskovalne infrastrukture sta danes osrednji oviri pri raziskavah govora in govorne komunikacije. Govorni viri so v primerjavi s pisnimi redki in slabo razviti. To je predvsem posledica dejstva, da ustvarjanje govornih virov zahteva bistveno več truda kot ustvarjanje pisnih, deloma pa tudi dejstva, da je zapisana beseda bila in je še v središču zanimanja jezikoslovne vede. Po drugi strani se danes intenzivno razvijajo govorne tehnologije. Te so za jezike z majhnim številom govorcev, kot je slovenščina, manj razvite, zato se njihovi govorci soočajo z nedostopnostjo naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologij z integriranimi govornimi tehnologijami.

Namen konference je zato spodbuditi diskusijo o razvoju govornih virov in pripadajoče raziskovalne infrastrukture za raziskave govora in govorne komunikacije v najrazličnejših disciplinah.

Cilj konference je pregled stanja in opredelitev potreb po govornih podatkih in pripadajoči raziskovalni infrastrukturi v različnih disciplinah humanistike, družboslovja in tehničnih ved. Na konferenci pričakujemo vaš prispevek na eno od ponujenih tematskih področij:

 • Aktualno stanje in perspektive uporabe govornih virov
 • Vrste govorjenega diskurza
 • Kontekst govorjenega diskurza
 • Večpredstavnost govorne komunikacije
 • Snemanje govora in govorne komunikacije
 • Standardi transkribiranja
 • Vrste korpusnega označevanja
 • Orodja za analizo govora in govorne komunikacije

Konferenca poteka v okviru aktivnosti temeljnega raziskovalnega projekta Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščinoMEZZANINE.

O morebitnih spremembah programa bodo udeleženci obveščeni neposredno na kraju dogodka.


Zbornik povzetkov

Zbornik povzetkov s 6. mednarodne znanstvene konference Slavistični znanstveni premisleki prinaša povzetke uveljavljenih domačih in tujih raziskovalcev in raziskovalk govora in govorjenega diskurza s področij različnih disciplin humanistike, družboslovja in jezikovnotehničnih ved. Zbrani povzetki prinašajo pregled aktualnega stanja in perspektiv uporabe govornih virov, predstavljene in obravnavane bodo tematike, vezane na različne vrste govorjenega diskurza (npr. politični, narečni, gledališki), na kontekst govorjenega diskurza (npr. sociolingvistika, lingvistika variacij), na pomen in vlogo večpredstavnosti v govorni komunikaciji (npr. pri literarnem branju, v političnem diskurzu). Predstavljene bodo še tematike, vezane na snemanje govora in govorne komunikacije, standarde transkribiranja in vrste korpusnega označevanja ter tematike o orodjih za analizo govora in govorne komunikacije.

Navodilo za pripravo prispevka

Eden od rezultatov konference bo znanstvena monografija, ki bo izšla predvidoma do konca 2023.
Prispevki za monografijo se oddajo do 23. 6. 2023 31. 8. 2023 na e-naslov: mira.krajnc@um.si.

Prosimo, da pri pripravi prispevka obvezno upoštevate predlogo, dostopno tukaj.

Pomembni datumi

28. 3. 2023 Rok za oddajo naslova prispevka in povzetka
14. 4. 2023 Obvestilo o sprejetju prispevka na konferenco
26. 4. 2023 Rok za plačilo kotizacije za udeležence s prispevki
10. 5. 2023 Rok za plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov

18., 19. 5. 2023 Konferenca
31. 8. 2023 Rok za oddajo prispevka

PRIJAVE ZAKLJUČENE

Prijave pošljite na mira.krajnc@um.si.

V prijavi navedite:

 • naslov prispevka v enem od slovanskih jezikov in tudi v angleškem,
 • ime in priimek,
 • ime in naslov institucije, s katere prihajate,
 • svoj e-naslov in
 • e-naslove morebitnih soavtorjev prispevka.
  Prijavi priložite povzetek do 500 besed, ki naj bo napisan v enem od slovanskih jezikov kot tudi v angleščini.

Obvezno uporabite predlogo povzetka, dostopno tukaj.

Udeležence konference brez prispevka prosimo, da izpolnijo prijavni obrazec do 8. 5. 2023.

Kotizacija

Kotizacija znaša 100 evrov. Vanjo so vključeni stroški urejanja in izdaje zbornika povzetkov in znanstvene monografije ter kosil. Če je prispevek soavtorski, jo poravna samo eden od avtorjev, drugi pa poravnajo strošek konferenčnih kosil.

Predsednica konference

Izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič
Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete

Organizacijski odbor

Izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete
Izr. prof. dr. Darinka Verdonik, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete
Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete
Izr. prof. dr. Gjoko Nikolovski, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete

Mednarodni programski odbor

Marko Alerić, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu
Blanka Bošnjak, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Tamara Gazdić-Alerić, Pedagoška fakulteta Univerze v Zagrebu
Marlena Gruda, Inštitut za slovansko filologijo Jagelonske univerze v Krakovu
Boris Kern, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Mihaela Koletnik, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Mira Krajnc Ivič, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Iva Nazalević Čučević, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu
Nikola Ljubešić, Institut Jožef Stefan
Marko Liker, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu
Gjoko Nikolovski, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Davor Nikolić, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu
Dejan Sredojević, Filozofska fakulteta Univerze v Novem sadu
Natalija Ulčnik, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Darinka Verdonik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Branislava Vičar, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Melita Zemljak Jontes, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani